វិធីឆែកទំនិញដែលមកពីស្រុចិនក្នុងឡាសាដា | Cambodia Logistics
how know item from china in lazada app

how to check product from china in lazada thailand

how know item from china in lazada app
⏰មានប្អូនម្នាក់គាត់ទិញទំនិញហើយឆ្ងល់យូម្លេះ
⛳ដោយមិនដឹងថាគាត់បានកម្ម៉ង់ទំនិញពីចិន
👨‍💻ដើម្បីជៀសវាងបញ្ហានេះអែតមិនសូមប្រាប់ពីវិធីឆែកមើលដូចខាងក្រោម👇👇
1/បើកអែបឡាសាដា #lazada
2/រើសមុខទំនិញ
3/ពិនិត្យមើលពីក្រោមទំនិញបើឃើញមានពាក្យថា #Global ឬមានចាប់ទីតាំងចេញពី #China_Costoms_Bangkok
#ship from overseas
🌍បើមានឃើញពាក្យនេះមានន័យថាទំនិញគឺមកពីចិនបើកម្មង់បៗនឹងប្រើពេលយូ